خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "بانک پرسش وپاسخ"

روزه بیماران

روزه بیماران

ضرر روزه بیماری که میداند روزه برایش ضرر دارد، اگر روزه بگیرد، حکم چیست؟ همه مراجع: اگر روزه بگیرد، صحیح نیست و باید پس از بیماری آن را قضا نماید. ترک روزه آیا احتمال ضرر مجوز ترک روزه می شود یا اطمینان به ضرر لازم است و...

نماز با لباس نجس

نماز با لباس نجس

نماز با لباس نجس بیماری که لباس او نجس است و بهخاطر شرایط بیمارستان امکان دسترسی به لباس پاک را ندارد، آیا میتواند با آن نماز بخواند؟ همه مراجع: اگر لباس دیگری ندارد و نمیتواند لباس خود را تطهیر کند، با همان لباس نماز...

طهارت قطع نخاع

طهارت قطع نخاع

طهارت قطع نخاع بیماران و افراد قطع نخاع و معلولینی و سالمندانی که امکان تطهیر را ندارند، برای طهارت چه وظیفه‌ای دارند؟ همه مراجع: همسر او متکفل تطهیر او شود و اگر همسر ندارد که به او کمک کند، افراد دیگر می‌توانند او را...

بیماری مجارى ادرار

بیماری مجارى ادرار

بیماری مجارى ادرار بر اثر بیمارى در مجارى ادرار، بعد از بول و استبراء، ادرارم قطع نمى شود و رطوبت مى بینم. وظیفه شرعى من چیست؟ همه مراجع: بعد از استبراء، به شک در خروج بول اعتنا نمى شود، و اگر یقین دارید که بول به صورت قطره...

نماز و آمپول

نماز و آمپول

نماز و آمپول شخصى آمپول زده و کمى خون آمده که آن را با پنبه برطرف و خشک کرده ولى موقع نماز فراموش کرده آنجا را تطهیر کند، آیا نمازش صحیح است؟ همه مراجع: اگر خون را با پنبه یا پارچه خشک برطرف کرده است چنانچه محل نجاست خون...

نماز و خون بینی

نماز و خون بینی

نماز و خون بینی اگر کسی بیــن نماز خون دمـاغ شــد حکـم نمــازش چیست؟ همه مراجع (به جز سیستانی و وحید): اگر امکان جلوگیرى از آن وجود دارد، جلوگیرى نماید و گرنه در صورتى است که خون کمتر از درهم باشد، نماز اشکال ندارد و اگر...

سجده و میز

سجده و میز

سجده و میز افراد ناتوان و بیماری که نشسته بر زمین نماز می‌خوانند و سجده را بر روی میز و مانند آن انجام می‌دهند، هنگام سجده آیا می‌توانند دست‌ها را به‌جای زمین بر روی میز قرار دهند؟ همه مراجع: اگر می‌توانند دست‌ها را...

قبله و بیماری سخت

قبله و بیماری سخت

قبله و بیماری سخت معلولین و بیمارانی که نمى‌توانند در هیچ صورت رو به قبله نماز بخوانند آیا جهت‌هاى غیر قبله براى آنان یکسان است؟ همه مراجع‌: جهات دیگر فرقى با هم ندارد ولی سعی کنند به جهتی که به قبله نزدیک‌تر است نماز...

رکوع بیمار بستری

رکوع بیمار بستری

رکوع بیمار بستری بیماری که نماز را خوابیده مى‌خواند، رکوع و سجده را چگونه انجام دهد؟ همه مراجع: برای رکوع و سجده باید به مقدار ممکن خم شود و اگر نمی‌تواند خم شود با سر اشاره کند و اگر نمی‌تواند با چشم اشاره کند. تکلیف...

رکوع بیماران

رکوع بیماران

 رکوع بیماران: رکوع ویلچری بیماران و جانبازان و افراد ناتوانی که روی صندلی و ویلچر نشسته‌اند و نمی‌توانند بایستند، رکوع نماز را چگونه انجام دهند؟ همه مراجع: باید از حال نشسته به رکوع رود و به اندازه‌اى که مسمّاى رکوع...