چرا امام زمان (ع) را اباصالح می خوانیم؟

چرا امام زمان (ع) را اباصالح می خوانیم؟

چرا امام زمان (ع) را اباصالح می خوانیم؟ یکی از مطالبی که کم و بیش مورد سؤال واقع می شود این است که چرا ما حضرت بقیة الله، امام زمان (ع) را در مقام دعا و ندبه با کنیه «اباصالح می خوانیم؟» آیا ایشان فرزندی به نام...