خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "اعتقادی"

فواید دنیوی عدالت

فواید دنیوی عدالت

و اما فواید دنیویه عدالت از آن بیشتر که به دستیاری خامه، شرح آن توان داد. و دردفتر و نامه بیان آن را توان نمود. و چند فایده آن قلمزد خامه دو زبان می گردد. اول آنکه: به عقل و نقل و تجربه و عیان ظاهر و روشن است که: این شیوه...

عدالت و فضیلت آن

عدالت و فضیلت آن

و مخفی نماند که ضد ظلم به این معنی، عدالت به معنی اخص است. و آن عبارت است از: باز داشتن خود از ستم به مردمان، و دفع ظلم دیگران به قدر امکان از ایشان. ونگاهداشتن هر کسی را بر حق خود. و همچنان که اشاره به آن شده غالبا مراد...

اعانت به ظالم و راضی به فعل او شدن

اعانت به ظالم و راضی به فعل او شدن

اعانت به ظالم و راضی به فعل او شدن و بدان که ظلم و ستم، مذموم، و فاعل آن در دنیا و آخرت معذب و ملوم است. وهمچنین هر که اعانت کند ظالمی را در ظلمی که می کند، یا راضی به فعل و عمل اوباشد، یا سعی در خدمات برآمدن مقاصد...

آه مظلوم

آه مظلوم

آه مظلوم آری: بسا باشد که ستمکار ظالم، بیدادی بر بیچاره کند که در چاره جوئیش از هر جابسته. و دست امیدش از همه جا گسسته می شود. ناچار شکوه و داد خواهی به درگاه پادشاهی برد که ساحت رحمتش گریزگاه بی پناهان، و غمخواری...

پاسخ ظالم در روز قیامت!!!

پاسخ ظالم در روز قیامت!!!

روز قیامت را به یاد آور. و زمان مؤاخذه را در نظر بگیر. و خود را در حضورپروردگار خود ایستاده بین. و مستعد جواب ظلم و ستم بر بیچارگان شو. و جواب آنها رامهیا کن.پس ای کسانی که زمام اختیار بندگان خدا را در دست دارید! و خلعت...

برگشت اثر هر ظلمی، به خود ظالم یا به اولاد او

برگشت اثر هر ظلمی، به خود ظالم یا به اولاد او

برگشت اثر هر ظلمی، به خود ظالم یا به اولاد او و غافل است از اینکه: هر ظلمی که از کسی سرزد، البته روزگار، اثر آن را به اومی رساند. همچنان که حضرت صادق - علیه السلام - فرمودند که: «هرکه ستم کند، خداوند عالم مسلط می سازد بر...

صفت سیم: ظلم و مفاسد آن

صفت سیم: ظلم و مفاسد آن

بدان که: - همچنان که در اوایل کتاب به آن اشاره شد - «ظلم» در اصل لغت، به معنی کار بی جاکردن، و تعدی نمودن از حد وسط است. و ظلم به این معنی، جامع همه رذایل، و ارتکاب هر یک از قبایح شرعیه و عقلیه را شامل است. و این، ظلم به...

احترام سادات

احترام سادات

و از جمله طوایفی که زیادتی تعظیم و اکرام ایشان لازم، و احترام ایشان متحتم است، سلسله جلیله سادات علویه است، که مودت و محبت ایشان، اجر رسالت، و مزدنبوت است. و از حضرت رسالت پناهی - صلی الله علیه و آله - مروی است که: «شفاعت...

احترام پیران

احترام پیران

و از آن جمله پیران و ریش سفیدان اهل اسلام است، که زیادتی اکرام و احترام ایشان بر جوانان لازم و متحتم است.و حضرت پیغمبر - صلی الله علیه و آله - فرمود که: «هر که مراعات کند فضل بزرگتراز خود را به جهت زیادتی سن او، و احترام کند...

تعظیم و احترام کردن به بندگان خدا و فضیلت آن

تعظیم و احترام کردن به بندگان خدا و فضیلت آن

و مخفی نماند که: ضد این صفت، که اکرام و تعظیم و احترام داشتن بندگان خدا بوده باشد از شرایف اعمال، و فضایل افعال است. و در حدیث قدسی وارد شده است که: «حق - سبحانه و تعالی - فرمود که: باید ایمن شود از غضب من هر که اکرام کند...