index

مسجد جامع خرمشهر شاهد خوبی برجنایات و تجاوزگری بعثی هاست و در طول جنگ همانند قلب شهر می تپید و همچنان تا آخرین روزهای سقوط خرمشهر مرکزیت خود را حفظ کرد تا آنکه نماد حماسه و مقاومت شد. مساجد و حسینیه ها و تکایا از روزهای اول هجوم ، پایگاه و پناهگاههای رزمندگان و مردم شده بود . این مکانها با توجه به نقش فعالی که قبل از پیروزی انقلاب در مقابله با رژیم منحوس پهلوی و نیز در مقابله با گروهکها در بعد از پیروزی انقلاب داشته اند ، در مقابله با دشمن بعثی نیز نقش اصلی را ایفا می کردند . با اشاره ” محمد جهان آرا ” فرمانده سپاه خرمشهر ، نیروهای سپاهی و بسیجی در مساجد و حسینیه ها اقدام به سازماندهی و تسلیح مردم می کردند که به این ترتیب گروههای مختلف مقاومت پایه گذاری شده ، شکل گرفتند . در میان مساجد ، مسجد جامع به خاطر جامعیت ، نقش محوری اش در طول انقلاب و موقعیت مکانی نقش اصلی را به عنوان مرکز پشتیبانی و سازماندهی نیروهای مردمی پیدا کرده بود و چون قلب شهر می تپید به گونه ای که در طول مقاومت خرمشهر ، با این که پایگاههای مختلف به تدریج زیر آتش دشمن منهدم شدند ، مسجد جامع تا آخرین روزها همچنان مرکزیت خود را حفظ کرده بود . در واقع مسجد جامع پناهگاه و میعاد گاهی بود که نقش اصلی اش با هجوم دشمن آغاز شده بود طوری که هرکس پناهی می جست و یا می خواست از اوضاع اطلاعی بیابد ، یا خود را آماده مقابله با دشمن نماید ، یا به آسیب دیدگان کمک کند ؛ یا در پی آشنایانش باشد ، یا به دارو نیاز دارد رو به مسجد می آورد . حتی بسیاری از شهیدان و مجروحان را هم به انجا آورده بودند گویی همه مردم باور دارند که :”مسجد سنگر است ، مساجد را حفظ کنید

تهيه از : مهدي گيوكي

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :